Economie – Wiskunde

Basisvorming

28 - 28

Levensbeschouwelijke vakken
2 – 2
Lichamelijke opvoeding
2 – 2
Nederlands
4 – 4
Frans
3 – 3
Engels
2 – 2
Wiskunde
7 – 7
Biologie
1 – 1
Fysica
1 – 2
Chemie
2 – 1
Burgerschap
1 – 0
Geschiedenis
1 – 2
Aardrijkskunde
1 – 1
Artistieke expressie
1 – 0

Richtingspecifiek

5 - 4

Economie
3 – 3
Bedrijfswetenschappen
1 – 1
Informaticawetenschappen
1 – 0

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht.

Sociale economie bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen landen onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de probleem;men en relatie die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid…

De boekhouding is een ondersteunend onderdeel. In het deelvak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.

Voor de component wiskunde krijg je in de derde graag de 7u wiskunde.

In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

Professionele Bachelors

Na het aso zijn in principe alle professionele bachelors haalbaar; extra inspanning voor sommige vakken kan, afhankelijk van je vooropleiding en gemaakte keuze, nodig zijn. Het zal dan meestal gaan over technische vakken of praktijk.
Uiteraard spelen je inzet en competenties een grote rol.  De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Academische Bachelors

Bij de keuze voor academisch hoger onderwijs moet je rekening houden met de gemaakte keuzes tijdens het aso.
Heb je bv. een minimumprogramma wiskunde of wetenschappen gevolgd, dan is een keuze voor richtingen met een sterke component wiskunde of wetenschappen niet aan te raden, maar, afhankelijk van je inzet en capaciteiten, daarom niet onmogelijk. Eventueel kunnen vakantiecursussen ook helpen. In sommige situaties kan een voorbereidend jaar aangewezen zijn.
Een talenopleiding is mogelijk na elke aso-opleiding. Daarnaast zijn er ook richtingen die geen specifieke vooropleiding vergen (bv. rechten, geschiedenis, communicatiewetenschappen ..) en die na elke aso-richting mogelijk zijn.
De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.