Wetenschappen – Wiskunde

Basisvorming

30 - 31

Levensbeschouwelijke vakken
2 – 2
Lichamelijke opvoeding
2 – 2
Nederlands
4 – 4
Frans
3 – 3
Engels
2 – 2
Wiskunde
7 – 7
Biologie
2 – 2
Fysica
2 – 2
Chemie
2 – 2
Geschiedenis & burgerschap
2 – 2
Aardrijkskunde
1 – 1
Economie
0 – 1
Artistieke expressie
1 – 0

Richtingspecifiek

2 - 1

Informaticawetenschappen
1 – 0
Vrije ruimte
1 – 0

WAT MAG JE VERWACHTEN?

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde.

Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal. Dat verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je oefent  in het kritisch analyseren en evalueren.

In de derde graag krijg je 7u Wiskunde.

In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een hoog niveau van abstractie. Dit gebeurt via deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

EEN GOEDE VOORBEREIDING OP

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid.
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig- wetenschappelijke opleidingen is niet evident.
De logische verdere uitwegen voor deze studierichting zijn vooral te situeren in de studierichtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, menswetenschappelijke richtingen, ..

Professionele Bachelors

Na het aso zijn in principe alle professionele bachelors haalbaar; extra inspanning voor sommige vakken kan, afhankelijk van je vooropleiding en gemaakte keuze, nodig zijn. Het zal dan meestal gaan over technische vakken of praktijk.
Uiteraard spelen je inzet en competenties een grote rol.  De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Academische Bachelors

Bij de keuze voor academisch hoger onderwijs moet je rekening houden met de gemaakte keuzes tijdens het aso.
Heb je bv. een minimumprogramma wiskunde of wetenschappen gevolgd, dan is een keuze voor richtingen met een sterke component wiskunde of wetenschappen niet aan te raden, maar, afhankelijk van je inzet en capaciteiten, daarom niet onmogelijk. Eventueel kunnen vakantiecursussen ook helpen. In sommige situaties kan een voorbereidend jaar aangewezen zijn.
Een talenopleiding is mogelijk na elke aso-opleiding. Daarnaast zijn er ook richtingen die geen specifieke vooropleiding vergen (bv. rechten, geschiedenis, communicatiewetenschappen ..) en die na elke aso-richting mogelijk zijn.
De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.